Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij enkele van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

S.F. van Weers, zelfstandig vertrouwenspersoon en eigenaar van InnerMatch

Houthaven 1, 7202 AK te Zutphen, info@innermatch.nl

InnerMatch verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via, email, gesprek, telefoon en app.

Persoonsgegevens 

InnerMatch verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam, eventueel adresgegevens, deze worden gevraagd als er een afspraak bij u thuis wordt gemaakt dan wel wanneer informatie en/of materialen per post naar uw huisadres worden gezonden
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Eventueel werkplek/-locatie
  • Beknopte gespreksnotities

    N.B. inhoudelijke gegevens over cliënten van vertrouwenswerk worden niet vastgelegd.

Doeleinden 

InnerMatch verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Het jaarlijks schrijven van een geanonimiseerd jaarverslag Extern Vertrouwenspersoon voor alle bedrijven waar een overeenkomst mee is;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering.

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomsten met de verschillende organisaties, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

De gegevens van de individuele casussen zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

InnerMatch zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft InnerMatch passende beveiligingsmaatregelen genomen. De inhoud van de casussen staat op een extern informatiemedium dat alleen door mij gebruikt wordt. De mail en de financiële administratie wordt afgehandeld op een beveiligde computer.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om InnerMatch een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u InnerMatch verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

InnerMatch, Houthaven 1, 7202 AK te Zutphen. info@innermatch.nl of 06-21831791

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door InnerMatch, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

InnerMatch kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.