Werkwijze externe vertrouwenspersoon

De werkwijze voor melders is eenvoudig: bel of mail mij rechtstreeks. Samen zoeken we uit wat er speelt, wat de vraag is en hoe ik als externe vertrouwenspersoon daarbij een rol kan spelen.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon?

Als externe vertrouwenspersoon biedt ik medewerkers (of ouders in geval van leerlingen van een school) een gelegenheid om in vertrouwen zaken te bepreken waar zijn in hun organisatie tegenaan lopen. We kijken samen wat voor u passende vervolgstap is. Soms is het gesprek met mij voor u al voldoende, soms wilt u een gesprek met degene wiens gedrag u lastig vindt. Het kan zijn ook dat u een melding wilt doen, of een klacht wilt indienen. Alle opties kunnen op tafel komen, waarbij geldt dat u zelf bepaalt wat er gebeurt. De regie blijft bij u. De vertrouwelijkheid houdt in dat geheimhouding geldt voor alles wat u met de vertrouwenspersoon bespreekt. Alleen in uitzonderingsgevallen mag die vertrouwenlijk worden doorbroken, bijvoorbeeld als u melding maakt van een misdrijf of met informatie komt over dreigende schade of letsel aan personen.  

Klacht of melding?

Dit hangt af van wat u wilt en wat u het beste helpt. Ook gelden hierbij de bij uw organisatie vastgestelde gedragscodes, en meld- of klachtenprocedures. Hierover kan de vertrouwenspersoon u nader over informeren en in begeleiden.